به ازای هر 50.000 تومان خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید.


در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ می‌گردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق می‌گیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می‌گیرد.

توجه: مشتریانی که فاصله بین دو خریدشان بیش از 3 ماه باشد، 3امتیاز کسر میگردد.

نام گروه

حجم خرید/هزار تومان

امتیاز بندی

 شارژ کیف پول

گروه غیر فعال

0-600

0-12

0

گروه برنزی

600-1200

12-24

10%

گروه نقره ای

1200-2000

24-40

15%

گروه طلایی

2000به بالا

40به بالا

20%

تمامی مبلغ ها به تومان می باشد.